Loading

VERİ SORUMLUSU: SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından kullanıma sunulan ve eczaneler de dahil olmak üzere sair satış yerlerinde satılmakta olan kozmetik ve medikal ürünler de dahil olmak üzere birçok ürünü çok kısa sürede teslim almanıza imkan veren HIZLI ECZA adlı mobil uygulamaya (“Uygulama”) üye olmak suretiyle Şirketimiz ile kuracağınız hukuki ilişki ve bu kapsamda gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Adres ve Adres Başlığı

Lokasyon Verisi (var ise) Adres Girilen Andaki Konum Bilgisi
Müşteri İşlem Verisi (Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde)

Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi

İşlem Güvenliği Verileri Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log
Kayıtları (Uygulama üzerinden verilen onaylar, hatalı
parola giriş sayıları), Parola

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Uygulama’ya üyelik süreçleri kapsamında Uygulama üzerinden bizlerle paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. Bununla birlikte (var ise) adres girilen andaki konumunuza ilişkin veri ise Uygulama kapsamında mevcut olan ve üçüncü taraflara ait olan Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla elde edilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kimlik ve iletişim verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmek üzere işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Şirket, ilk paragrafta yer alan hususlar hariç olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;

(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

(iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi

(iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları uyarınca Vergi dairesi’ne, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca sipariş takipleri süreçleri ile muhasebe süreçlerini yürüttüğümüz online yazılım sistemlerine, muhasebe hizmeti aldığımız kişi/kuruluşlara, tedarik hizmeti aldığımız grup şirketlerimize ve veri tabanımıza, online ortamdaki siparişleriniz hizmet aldığımız hosting şirketine, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca ıys sistemine, hizmet aldığımız ıys iş ortağımıza, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi için işbirliği içerisinde olduğumuz kargo şirketlerine, mal/hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft Corporation ve Amazon.com Inc. Şirketi’ne; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve grup şirketlerimize aktarılmaktadır.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ
KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak https://www.hizliecza.com.tr/ adresimizde yer alan başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:11 Maltepe/İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya sistemdeki kayıtlı e-posta adresinizden bilgi@hizliecza.com mail adresine veya KEP adresinizin mevcut olması halinde sharwa@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.