Loading

SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HIZLI ECZA UYGULAMASI – ÜYELİK AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma  Metni”) 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu olan Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim  Şirketi (“Sharwa” veya “Şirket”) tarafından Sharwa’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu (“Kanun”) ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve  Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hepsi birlikte “Veri Koruma  Mevzuatı”) uygun olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin Sharwa  kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Şirket tarafından kullanıma sunulan ve eczaneler de dahil olmak üzere sair satış yerlerinde satılmakta olan kozmetik ve medikal ürünler de dahil olmak üzere birçok ürünü çok kısa sürede  teslim almanıza imkan veren Hızlı Ecza adlı mobil uygulamaya (“Uygulama”) üye olmak  suretiyle Şirketimiz ile kuracağınız hukuki ilişki ve bu kapsamda gerçekleştireceğiniz işlemlere  yönelik olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:  

Kimlik Verisi Ad, Soyad 

İletişim Verisi Telefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Adres ve  Adres Başlığı 

Lokasyon Verisi (var ise) Adres Girilen Andaki Konum Bilgisi 

Müşteri İşlem Verisi (Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde)  Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi 

İşlem Güvenliği Verileri Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log  Kayıtları (Uygulama üzerinden verilen onaylar, hatalı  

parola giriş sayıları), Parola 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI 

Uygulama’ya üyelik süreçleri kapsamında Uygulama üzerinden bizlerle paylaştığınız ve  Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. 

Bununla birlikte (var ise) adres girilen andaki konumunuza ilişkin veri ise Uygulama  kapsamında mevcut olan ve üçüncü taraflara ait olan Uygulama Programlama Arayüzü (API)  aracılığıyla elde edilmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirket, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi Veri Koruma Mevzuatı ile işbu Aydınlatma  Metni’nde yer verilen şartlar kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi  Kimlik Verisi 

İşlem Güvenliği Verisi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  Kimlik Verisi 

İletişim Verisi 

Müşteri İşlem Verisi 

Üyelik Doğrulanması için SMS gönderimi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin  Yürütülmesi  KimlikVerisi 

İletişim Verisi 

Lokasyon Verisi

Reklam & Pazarlama Süreçlerinin  Yürütülmesi  KimlikVerisi 

İletişim Verisi 

Lokasyon Verisi 

İşlem Güvenliği Verileri 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin  Yürütülmesi
Uygulama’ya Giriş Çıkış Kayıtlarınız ile  Uygulama Üzerinden Gerçekleştirdiğiniz  İşlemlerin Takibi ve Saklanması Kimlik Verisi 

Müşteri İşlem Verisi 

İşlem Güvenliği Verileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hesap Güvenliğinin Sağlanması 
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi  Verilmesi Kimlik Verisi 

İletişim Verisi 

Müşteri İşlem Verisi 

İşlem Güvenliği Verileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ  SEBEPLERİ 

Kimlik ve iletişim verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde reklam ve pazarlama  süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmek üzere  işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında bulunan  sunucularda saklanabilecektir. 

Şirket, ilk paragrafta yer alan hususlar hariç olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen  kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan; 

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle; 

(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi 

(iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru  menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un  8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak açık rızanız bulunmaksızın  yurt içinde bulunan ve/veya Kanun’un 9. maddesine uygun şekilde gerektiğinde açık rızanıza  dayalı olarak yurt dışında bulunan ve listesi aşağıda yer alan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize  ve kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir.  

 • Şirketimizin Quintet Works Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi başta olmak üzere Uygulama yazılımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve/veya iş birliği  yaptığı yazılım, finans, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma,  veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformlarına, bunların tedarikçilerine veya  bayilerine 
 • Şirketimizin, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları  tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak amaçlarıyla hizmet aldığı  üçüncü kişilere  
 • Şirketimizin yurt içinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel  danışmanlarına ve denetçilerine 
 • Şirket’in ticari elektronik ileti gönderilmesi hizmetini temin ettiği hizmet veren aracı  kuruluşlara ve operatörlere ve İleti Yönetim Sistemi’ne 
 • Bakanlıklar, ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, noterlikler, mahkemeler,  savcılıklar, emniyet teşkilatı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen  yetkili her türlü kamu kuruluşlarına ve yetkili özel kişilere 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 

 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (i) kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte Uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yazılı olarak Zümrütevler Mah. Ural Sok. Gerçek Kozmetik Blok No:11 Maltepe / İstanbul adresine elden teslim etmek veya kargo ile göndermek suretiyle, (ii) Şirket sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla, kvkk@sharwa.com.tr e-posta adresi aracılığıyla veya (iii) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair  yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.